A Facile and Universal Method to Prepare Hydrophilic Molecularly Imprinted Microspheres by Encapsulating a Polymer in Hollow Mesoporous Silica Microspheres

2015 ◽  
Vol 10 (3) ◽  
pp. 722-727 ◽  
Author(s):  
Shun Yang ◽  
Najun Li ◽  
Qingjian Xing ◽  
Dongyun Chen ◽  
Qingfeng Xu ◽  
...  
The Analyst ◽  
2012 ◽  
Vol 137 (3) ◽  
pp. 608-613 ◽  
Author(s):  
Dan Wu ◽  
Ru Li ◽  
Haixia Wang ◽  
Shiquan Liu ◽  
Huan Wang ◽  
...  

2020 ◽  
Vol 12 (6) ◽  
pp. 6885-6898 ◽  
Author(s):  
Jalal Poostforooshan ◽  
Sabrina Belbekhouche ◽  
Masoom Shaban ◽  
Vanessa Alphonse ◽  
Damien Habert ◽  
...  

2016 ◽  
Vol 42 (12) ◽  
pp. 8321-8328 ◽  
Author(s):  
Peng Xu ◽  
Juan Liang ◽  
Xiaoyong Cao ◽  
Jingen Tang ◽  
Juan Gao ◽  
...  

ACS Nano ◽  
2010 ◽  
Vol 4 (11) ◽  
pp. 6565-6572 ◽  
Author(s):  
Manda Xiao ◽  
Huanjun Chen ◽  
Tian Ming ◽  
Lei Shao ◽  
Jianfang Wang

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document