Visible Light‐Driven Base‐Promoted Radical Cascade Difluoroalkylization‐cyclization‐iodination of 1,6‐Enynes with Ethyl Difluoroiodoacetate

Author(s):  
Yan Wang ◽  
Ruyan Liu ◽  
Pengsheng Zhou ◽  
Jianglong Wu ◽  
Wenshuang Li ◽  
...  
ACS Omega ◽  
2019 ◽  
Vol 4 (5) ◽  
pp. 7919-7930 ◽  
Author(s):  
Zhongyi Jiao ◽  
Zhendong Liu ◽  
Zhen Ma

Author(s):  
Cheng Cheng ◽  
Dongyun Chen ◽  
Najun Li ◽  
Hua Li ◽  
Qingfeng Xu ◽  
...  

A hollow constructed photocatalyst, In2S3/CdIn2S4, was synthesized for visible-light-driven Cr(vi) reduction.


Author(s):  
Yin-Hua Cui ◽  
Jing-Hang Wu ◽  
Wei Wei ◽  
Feng Zhang ◽  
Ling-Li Li ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document