Corrigendum to “Understanding the substrate mediated microbial community shift within the anaerobic ecosystems via 16S metagenomic studies” [Bioresour. Technol. Rep., volume 15, September 2021, 100793]

2021 ◽  
Vol 15 ◽  
pp. 100810
Author(s):  
Naveen Kumar Mamindlapelli ◽  
Vijayalakshmi Arelli ◽  
Sudharshan Juntupally ◽  
Sameena Begum ◽  
Kumaraguru Thenkrishnan ◽  
...  
2015 ◽  
Vol 23 (8) ◽  
pp. 7138-7145 ◽  
Author(s):  
Yeo-Myeong Yun ◽  
Hang-Sik Shin ◽  
Chang-Kyu Lee ◽  
You-Kwan Oh ◽  
Hyun-Woo Kim

Author(s):  
Cong Du ◽  
Chongwei Cui ◽  
Shan Qiu ◽  
Shanwen Xu ◽  
Shengnan Shi ◽  
...  

2011 ◽  
Vol 21 (6) ◽  
pp. 1383-1387 ◽  
Author(s):  
Shou-peng LI ◽  
Ning GUO ◽  
Hai-yan WU ◽  
Guan-zhou QIU ◽  
Xin-xing LIU

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document