Combining additives improves sugars release from hydrothermally pretreated sugarcane bagasse in integrated 1G-2G biorefineries

2021 ◽  
Vol 15 ◽  
pp. 100819
Author(s):  
Mariana G. Brondi ◽  
Ariane S. Pinto ◽  
Cristiane S. Farinas
2012 ◽  
Vol 87 (12) ◽  
pp. 1723-1725 ◽  
Author(s):  
Cristhian Carrasco ◽  
Carlos Solano ◽  
José Mauricio Peñarrieta ◽  
Henrique Macedo Baudel ◽  
Mats Galbe ◽  
...  

BioResources ◽  
2014 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
Author(s):  
Yueshu Gao ◽  
Jingliang Xu ◽  
Zhenhong Yuan ◽  
Yu Zhang ◽  
Cuiyi Liang ◽  
...  

2014 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 127 ◽  
Author(s):  
Jefferson Tsuchida ◽  
Camila Rezende ◽  
Rodrigo de Oliveira-Silva ◽  
Marisa Lima ◽  
Marcel D¿Eurydice ◽  
...  

2007 ◽  
Vol 29 (7) ◽  
pp. 1051-1055 ◽  
Author(s):  
Ke-Ke Cheng ◽  
Jing-Ping Ge ◽  
Jian-An Zhang ◽  
Hong-Zhi Ling ◽  
Yu-Jie Zhou ◽  
...  

2020 ◽  
Vol 28 (4) ◽  
pp. 1129-1137 ◽  
Author(s):  
Abd El-Aziz A. Said ◽  
Aref A. M. Aly ◽  
Mohamed N. Goda ◽  
Mohamed Abd El-Aal ◽  
Mohamed Abdelazim

2014 ◽  
Vol 88 ◽  
pp. 62-68 ◽  
Author(s):  
Le Duy Khuong ◽  
Ryuichiro Kondo ◽  
Rizalinda De Leon ◽  
To Kim Anh ◽  
Kuniyoshi Shimizu ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document