“Fertile island” of Tamarix Chinensis accelerated the carbon decomposition in the coastal wetlands of the Yellow River Delta, China

CATENA ◽  
2022 ◽  
Vol 211 ◽  
pp. 106034
Author(s):  
Baoxian Tao ◽  
Qinghai Chen ◽  
Jingdong Wang ◽  
Baohuan Zhang ◽  
Haiyan Yuan ◽  
...  
2018 ◽  
Vol 433 (1-2) ◽  
pp. 157-171 ◽  
Author(s):  
Jiangbao Xia ◽  
Jiayun Ren ◽  
Ximei Zhao ◽  
Fengjuan Zhao ◽  
Hongjun Yang ◽  
...  

2019 ◽  
Vol 39 (13) ◽  
Author(s):  
李新鸽 LI Xinge ◽  
韩广轩 HAN Guangxuan ◽  
朱连奇 ZHU Lianqi ◽  
孙宝玉 SUN Baoyu ◽  
姜铭 JIANG Ming ◽  
...  

Geoderma ◽  
2014 ◽  
Vol 235-236 ◽  
pp. 227-232 ◽  
Author(s):  
Fanzhu Qu ◽  
Junbao Yu ◽  
Siyao Du ◽  
Yunzhao Li ◽  
Xiaofei Lv ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document