Biochar/iron oxide composite as an efficient peroxymonosulfate catalyst for the degradation of model naphthenic acids compounds

2022 ◽  
Vol 429 ◽  
pp. 132220
Author(s):  
Junying Song ◽  
Zuo Tong How ◽  
Zhanbin Huang ◽  
Mohamed Gamal El-Din
2005 ◽  
Vol 293 (1) ◽  
pp. 106-110 ◽  
Author(s):  
Takuya Kinoshita ◽  
Satoshi Seino ◽  
Yoshiteru Mizukoshi ◽  
Yohei Otome ◽  
Takashi Nakagawa ◽  
...  

2009 ◽  
Vol 321 (10) ◽  
pp. 1404-1407 ◽  
Author(s):  
Satoshi Seino ◽  
Yu Matsuoka ◽  
Takuya Kinoshita ◽  
Takashi Nakagawa ◽  
Takao A. Yamamoto

2019 ◽  
Vol 66 (10) ◽  
pp. 1296-1299
Author(s):  
Hong‐Jian Zhao ◽  
Ren‐Jang Wu ◽  
Jing Zhang ◽  
Fu Ma ◽  
Wen‐Xia Zhao ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document