A new calnexin modulates antibacterial immune response in obscure puffer Takifugu obscurus

2022 ◽  
Vol 127 ◽  
pp. 104288
Author(s):  
Ying Huang ◽  
Rui-Xia Wang ◽  
Fu-Hui Jiang ◽  
Xiao-Tong Xu ◽  
Yan Shi ◽  
...  
2016 ◽  
Vol 48 (5) ◽  
pp. 2064-2073 ◽  
Author(s):  
Chaoxia Ye ◽  
Yanglin Wu ◽  
Zhenzhu Sun ◽  
Anli Wang

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document