Structural, electronic and optical properties of KTaO3 under high pressure based on first-principles

2022 ◽  
Vol 138 ◽  
pp. 106248
Author(s):  
Xinmei Liu ◽  
Weiguang Lv ◽  
Chuntian Chen ◽  
Wenlong Yang ◽  
Junsheng Han ◽  
...  
Author(s):  
Yuqiang Li ◽  
Jingxia Liu ◽  
Peiguang Zhang ◽  
Qiang Jing ◽  
Xiaofeng Liu ◽  
...  

The pressure-induced electronic and optical properties of EuTe are investigated up to 35.6 GPa. It is found that EuTe undergoes a pressure-induced NaCl-CsCl structural transition above 13 GPa by first-principles...


2009 ◽  
Vol 484 (1-2) ◽  
pp. 597-600 ◽  
Author(s):  
Shouxin Cui ◽  
Wenxia Feng ◽  
Haiquan Hu ◽  
Zhenbao Feng ◽  
Yuanxu Wang

2011 ◽  
Vol 134 (3) ◽  
pp. 034508 ◽  
Author(s):  
Gang Bao ◽  
Defang Duan ◽  
Fubo Tian ◽  
Liancheng Wang ◽  
Bingbing Liu ◽  
...  

2009 ◽  
Vol 26 (7) ◽  
pp. 077103 ◽  
Author(s):  
Hao Ai-Min ◽  
Yang Xiao-Cui ◽  
Li Jie ◽  
Xin Wei ◽  
Zhang Su-Hong ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document