scholarly journals Trombectomía con aspiración por captura (embaspiración) en el ictus isquémico agudo

Neurología ◽  
2022 ◽  
Author(s):  
A. de Albóniga-Chindurza ◽  
J. Ortega-Quintanilla ◽  
F. Moniche ◽  
L. San Román ◽  
E. Zapata-Arriaza ◽  
...  
Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document