Meta-analysis of the association between mTORC1-related genes polymorphisms and cancer risk

2021 ◽  
pp. 153696
Author(s):  
Xiaoling Lu ◽  
Meitong Liu ◽  
Yuxiao Liao ◽  
Chao Huang ◽  
Longlong Chai ◽  
...  
Keyword(s):  
Urology ◽  
2011 ◽  
Vol 77 (3) ◽  
pp. 766-767
Author(s):  
Yan-Feng Zou ◽  
Fang Wang ◽  
Xiao-Liang Feng

2003 ◽  
Vol 89 (9) ◽  
pp. 1672-1685 ◽  
Author(s):  
N F Boyd ◽  
J Stone ◽  
K N Vogt ◽  
B S Connelly ◽  
L J Martin ◽  
...  

1993 ◽  
Vol 68 (3) ◽  
pp. 627-636 ◽  
Author(s):  
NF Boyd ◽  
LJ Martin ◽  
M Noffel ◽  
GA Lockwood ◽  
DL Trichler

2012 ◽  
Vol 14 (4) ◽  
pp. 560-565 ◽  
Author(s):  
Jie Yang ◽  
Dong-Liang Xu ◽  
Qiang Lu ◽  
Zhi-Jian Han ◽  
Jun Tao ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document