Physiological and transcriptional evaluation of sweet sorghum seedlings in response to single and combined drought and salinity stress

2022 ◽  
Vol 146 ◽  
pp. 459-471
Author(s):  
Zhiheng Wang ◽  
Yuqing Wei ◽  
Yanrong Zhao ◽  
Yuejuan Wang ◽  
Fang Zou ◽  
...  
2019 ◽  
Vol 79 (3) ◽  
pp. 415-424 ◽  
Author(s):  
Guanglong Zhu ◽  
Linlin An ◽  
Xiurong Jiao ◽  
Xubing Chen ◽  
Guisheng Zhou ◽  
...  

2018 ◽  
Vol 51 (1) ◽  
Author(s):  
Mehdi Taghizadegan ◽  
Mahmoud Toorchi ◽  
Mohammad Moghadam Vahed ◽  
Samar Khayamim

2018 ◽  
Vol 02 (03) ◽  
Author(s):  
Sanyuan Tang ◽  
Zi Wang ◽  
Chengxuan Chen ◽  
Peng Xie ◽  
Qi Xie

2015 ◽  
Vol 41 (10) ◽  
pp. 1612 ◽  
Author(s):  
Chao-Chen TANG ◽  
Feng LUO ◽  
Xin-Yu LI ◽  
Zhong-You PEI ◽  
Jian-Ming GAO ◽  
...  

2012 ◽  
Vol 37 (11) ◽  
pp. 1975-1983
Author(s):  
Li-Ming WANG ◽  
Shao-Jie JIAO ◽  
Yan-Xi JIANG ◽  
Hong-Dong YAN ◽  
De-Feng SU ◽  
...  

2019 ◽  
Vol 45 (1) ◽  
pp. 100
Author(s):  
Qing-Qing YAN ◽  
Ju-Song ZHANG ◽  
Xing-Xing LI ◽  
Yan-Ti WANG

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document