Evaluating the Effect of Inert Supports and Alkali Sodium on the Performance of Red Mud Oxygen Carrier in Chemical Looping Combustion

2016 ◽  
Vol 55 (29) ◽  
pp. 8046-8057 ◽  
Author(s):  
Jinhua Bao ◽  
Liangyong Chen ◽  
Fang Liu ◽  
Zhen Fan ◽  
Heather S. Nikolic ◽  
...  
Fuel ◽  
2021 ◽  
Vol 303 ◽  
pp. 121295
Author(s):  
Yanan Wang ◽  
Xin Tian ◽  
Haibo Zhao ◽  
Kunlei Liu ◽  
Yunchang Dong ◽  
...  

2015 ◽  
Vol 29 (1) ◽  
pp. 305-313 ◽  
Author(s):  
Liangyong Chen ◽  
Yi Zhang ◽  
Fang Liu ◽  
Kunlei Liu

2020 ◽  
Vol 277 ◽  
pp. 115590 ◽  
Author(s):  
Zhenhua Gu ◽  
Ling Zhang ◽  
Chunqiang Lu ◽  
Shan Qing ◽  
Kongzhai Li

Energy ◽  
2020 ◽  
Vol 197 ◽  
pp. 117202 ◽  
Author(s):  
Shen Lin ◽  
Zhenhua Gu ◽  
Xing Zhu ◽  
Yonggang Wei ◽  
Yanhui Long ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 222 ◽  
pp. 106964
Author(s):  
Qi Hong ◽  
Peng Wang ◽  
Ziying Chen ◽  
Zhen Huang ◽  
Laihong Shen ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document