scholarly journals Metastatic Potential of Mouse Lewis Lung Cancer Cells Is Regulated via Ganglioside GM1 by Modulating the Matrix Metalloprotease-9 Localization in Lipid Rafts

2006 ◽  
Vol 281 (26) ◽  
pp. 18145-18155 ◽  
Author(s):  
Qing Zhang ◽  
Keiko Furukawa ◽  
Ho-Hsiang Chen ◽  
Takumi Sakakibara ◽  
Takeshi Urano ◽  
...  
2016 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 356-362 ◽  
Author(s):  
Ningbo Sun ◽  
Huaijun Ji ◽  
Wei Wang ◽  
Qiang Zhu ◽  
Ming Cao ◽  
...  

2012 ◽  
Vol 6 (5) ◽  
pp. 977-982 ◽  
Author(s):  
CHUN LI ◽  
WEI YANG ◽  
XIAODONG GAI ◽  
YINGLIN ZHANG ◽  
YI LI ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document