High pressure effect in the near-infrared emission of Nd3+-doped alkali silicate glasses

2021 ◽  
pp. 1-13
Author(s):  
Israel Montoya Matos ◽  
Naira Maria Balzaretti
2011 ◽  
Vol 98 (7) ◽  
pp. 071911 ◽  
Author(s):  
Morten M. Smedskjaer ◽  
Jianrong Qiu ◽  
John Wang ◽  
Yuanzheng Yue

2012 ◽  
Vol 358 (2) ◽  
pp. 261-264 ◽  
Author(s):  
Nengli Dai ◽  
Huaixun Luan ◽  
Bing Xu ◽  
Lvyun Yang ◽  
Yubang Sheng ◽  
...  

2019 ◽  
Vol 141 (50) ◽  
pp. 19570-19574 ◽  
Author(s):  
Gary J. Richards ◽  
Aël Cador ◽  
Shinji Yamada ◽  
Anna Middleton ◽  
Whitney A. Webre ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 417 ◽  
pp. 129271
Author(s):  
Haojun Yu ◽  
Jian Chen ◽  
Ruiyu Mi ◽  
Juyu Yang ◽  
Yan-gai Liu

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document