Distributed Resource Allocation and Load Management for Smart Grid-Powered Edge Computing Systems

Author(s):  
Xiaojing Chen ◽  
Hanfei Wen ◽  
Wei Ni ◽  
Shunqing Zhang ◽  
Xin Wang ◽  
...  
2021 ◽  
Author(s):  
Haie Dou ◽  
Zhichen Xu ◽  
Xue Jiang ◽  
Jingwu Cui ◽  
Baoyu Zheng

Author(s):  
Hui Yang ◽  
Jun-Bo Wang ◽  
Ming Cheng ◽  
Chuanwen Chang ◽  
Jin-Yuan Wang ◽  
...  

IEEE Access ◽  
2019 ◽  
Vol 7 ◽  
pp. 3336-3347 ◽  
Author(s):  
Peng Liu ◽  
Gaochao Xu ◽  
Kun Yang ◽  
Kezhi Wang ◽  
Xiangyu Meng

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document