scholarly journals Bend Distortion Effect on Transverse Mode Instability

2022 ◽  
pp. 1-1
Author(s):  
Dan Cheng ◽  
Yujun Feng ◽  
Fengping Yan ◽  
Ting Feng
2021 ◽  
Author(s):  
Curtis R. Menyuk ◽  
Joshua T. Young ◽  
Jonathan Hu ◽  
Andrew J. Goers ◽  
David M. Brown ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 50 (1) ◽  
pp. 20200028-20200028
Author(s):  
柏刚 Gang Bai ◽  
董延涛 Yantao Dong ◽  
张大庆 Daqing Zhang ◽  
陶坤宇 Kunyu Tao ◽  
沈辉 Hui Shen ◽  
...  

Author(s):  
Friedrich Möller ◽  
Victor Distler ◽  
Maximilian Strecker ◽  
Till Walbaum ◽  
Thomas Schreiber

2018 ◽  
Vol 45 (8) ◽  
pp. 0801008
Author(s):  
王小林 Wang Xiaolin ◽  
陶汝茂 Tao Rumao ◽  
杨保来 Yang Baolai ◽  
史尘 Shi Chen ◽  
张汉伟 Zhang Hanwei ◽  
...  

2018 ◽  
Vol 57 (21) ◽  
pp. 5992 ◽  
Author(s):  
Kamran Hejaz ◽  
Mahdi Shayganmanesh ◽  
Ali Roohforouz ◽  
Reza Rezaei-Nasirabad ◽  
Ali Abedinajafi ◽  
...  

Author(s):  
Zebiao Li ◽  
Chengyu Li ◽  
Chao Guo ◽  
Honghuan Lin ◽  
Jianjun Wang ◽  
...  

Author(s):  
Cesar Jauregui-Misas ◽  
Christoph Stihler ◽  
Yiming Tu ◽  
Sobhy E. Kholaif ◽  
Jens Limpert

2020 ◽  
Vol 17 (8) ◽  
pp. 085106
Author(s):  
Yun Ye ◽  
Baolai Yang ◽  
Chen Shi ◽  
Xiaoming Xi ◽  
Hanwei Zhang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document