A Novel Hybrid Level Set Model for Non-Rigid Object Contour Tracking

2022 ◽  
Vol 31 ◽  
pp. 15-29
Author(s):  
Qing Cai ◽  
Huiying Liu ◽  
Yiming Qian ◽  
Sanping Zhou ◽  
Jinjun Wang ◽  
...  
2015 ◽  
Vol 24 (11) ◽  
pp. 3386-3399 ◽  
Author(s):  
Xin Sun ◽  
Hongxun Yao ◽  
Shengping Zhang ◽  
Dong Li

Author(s):  
Xin Sun ◽  
Wei Wang ◽  
Dong Li ◽  
Bin Zou ◽  
Hongxun Yao

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document