asphalt mixtures
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

2993
(FIVE YEARS 1641)

H-INDEX

60
(FIVE YEARS 26)

Author(s):  
Jiuming Wan ◽  
Shaopeng Wu ◽  
Xiaodi Hu ◽  
Yuanyuan Li ◽  
Pan Pan ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 320 ◽  
pp. 126322
Author(s):  
Can Jin ◽  
Yuanjie Feng ◽  
Xu Yang ◽  
Pengfei Liu ◽  
Zhongjun Ding ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 319 ◽  
pp. 125909
Author(s):  
Kezhen Yan ◽  
Yiran Li ◽  
Zhengwu Long ◽  
Lingyun You ◽  
Min Wang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document