Comprehensive review of commutation failure in HVDC transmission systems

2022 ◽  
Vol 205 ◽  
pp. 107768
Author(s):  
Hongyu Zhou ◽  
Wei Yao ◽  
Xiaomeng Ai ◽  
Dahu Li ◽  
Jinyu Wen ◽  
...  
2021 ◽  
Vol 36 (4) ◽  
pp. 3781-3792
Author(s):  
Sohrab Mirsaeidi ◽  
Dimitrios Tzelepis ◽  
Jinghan He ◽  
Xinzhou Dong ◽  
Dalila Mat Said ◽  
...  

2020 ◽  
Vol 14 (16) ◽  
pp. 2280-2290
Author(s):  
Tao Wang ◽  
Weiming Xiang ◽  
Yuwen Liu

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document