8gen-ART
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

5
(FIVE YEARS 5)

H-INDEX

0
(FIVE YEARS 0)

Published By Sekizgen Academy

2792-0569, 2792-0569

8gen-ART ◽  
2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 46-76
Author(s):  
Ali Riza BİLGİN

Mimaride ahşap, erken dönemlerden itibaren önemli bir yapı elemanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğrudan ahşap kullanılarak inşa edilen yapılar dışındaki kâgir yapılarda; ikinci kat döşemelerinde, merdivenlerde, düşey taşıyıcılarda ve doğrudan duvar içerisinde kullanımı söz konusudur. Bu çalışma kapsamında Anadolu’da Orta Çağ’da inşa edilmiş Bizans dönemine tarihlenen savunma yapılarında, kâgir duvar örgüsü içerisinde ahşabın yapı malzemesi olarak kullanımı değerlendirilmiştir. Duvar içerisinde ahşap hatılların tespiti, nitelikleri itibariyle zordur. Dolayısıyla daha önceden yapılmış çalışmalardan yola çıkarak yapının türü fark etmeksizin kullanım alanlarına yönelik olarak örnekler tarih öncesi yapılardan başlayarak ele alınmıştır. Özellikle 12. ve 13. yüzyıllarda inşa edilmiş, karakol mahiyetindeki küçük ölçekli kalelerde duvar içerisinde bağlayıcı unsur olarak genellikle ahşabın tercih edildiği görülmektedir. Burada tartışılacak olan konunun çıkış noktasını, İzmir’in Belevi beldesi yakınındaki Galesion (Alaman) dağı üzerinde konumlanan Keçi Kalesi oluşturmaktadır. Kalede kullanılan ahşap malzeme yapının bazı kesimlerinde, şaşırtıcı bir biçimde, sağlam bir şekilde günümüze ulaşmıştır. Ayrıca makalede, yapıların duvarları üzerinde görülen ve birçok çalışmada iskele deliği olarak adlandırılan boşlukların mahiyeti de değerlendirilmiştir.


8gen-ART ◽  
2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1-13
Author(s):  
A. Şevki DUYMAZ

Osmanlı Dönemi Arkeoloji alanında ilk çalışmalar, eserlerin korunmasına yönelik olarak toplama ve depolama anlayışıyla başlar. Arkeolojik eserlerin Ahmet Fethi Paşa tarafından Aya İrini Kilisesinde toplanıp “Mecma-i Esliha-i Atika (Eski Silahlar Koleksiyonu)” ve “Mecma-ı Âsâr-ı Atika (Eski Eserler Koleksiyonu)” oluşturulması bu alandaki ilk örnek çalışma olarak kabul edilebilir. 1869 yılında "Müze-i Hümayun (Saray Müzesi)" ve 1874 Asar-ı Atika Nizamnamesi ile bu anlamda ortaya konulan önemli atılımlardır. 1881 yılında Osman Hamdi Bey’in müze müdürlüğüne getirilmesiyle Osmanlı arkeolojisi bilimsel anlamdaki çalışmaların temelleri atılmış olur. Çalışmamızda; Osmanlı arkeolojisinde, tarihsel süreç içerisinde yer alan Avusturyalı araştırmacı ve arkeologların, Osmanlı coğrafyasındaki arkeolojik kazı ve araştırmaları üzerinde durulacaktır. 19. Yüzyıl ortasından Osmanlı son dönemlerine kadar bu alanda çalışan Avusturyalı araştırmacıların, çalıştığı bölgeler, antik yerler, buluntular ve Osmanlı arkeolojisinin gelişmesindeki etkileri ortaya koyulmaya çalışılacaktır


8gen-ART ◽  
2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 14-45
Author(s):  
Sultan KILIÇ ◽  
Ümit AKCA

Hiçbir birey yaşadığı çevreden bağımsız bir yaşlanma ve yaşlılık geçirmemektedir. Yaşlanma çok boyutlu, birbirine bağlı süreçlerin yarattığı bir bütündür. Çok boyutlu ve çok yönlü gelişen süreçlerden meydana gelen yaşlanma olgusunda her boyut kendi içinde ayrıca incelenir. Yaşlanmanın salt biyolojik alana özgü olmadığı günümüz çalışmalarında yaşlanma sürecinde bireye eşlik eden ve uyarlanması gereken çevresel gereksinimler göz önünde tutulmaktadır. Bu bağlamda yaşlanma sürecinde ki bireylerin sosyal hayata katılımının kısıtlanmadan gerçekleştirilebilmesi, bireyin günlük yaşamına adapte olması oldukça önem taşımaktadır. Yaşlı dostu, erişilebilir ortamlar, sağlık ve refahı arttırarak, bireylerin yaşlandıkça sosyal hayata katılımını teşvik eder. Erişilebilir, eşitlikçi, kapsayıcı, güvenli, emniyetli ve destekleyicidirler. Yaşam hakkı içerinde özgürce ibadet edebilme ve bu hakka sahip olma kapsamında yaşlı bireylerin sıklıkla kullanmış oldukları ibadethanelerin kullanım kolaylığı ve zorluğu saptanmaya çalışılarak erişilebilir ve kaliteli ibadet olanaklarının değerlendirilmesini kapsamaktadır. İbadet ortamlarının pek çok yaşlı birey tarafından kullanılma nedeniyle sahip olduğundan bu çalışmada ibadethanelerdeki erişilebilirlik araştırılmıştır.


8gen-ART ◽  
2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 77-110
Author(s):  
Sabiha Özge ÖZER ◽  
Ömer K. ÖRÜCÜ

Araştırmada, kültürel kaynak değerleri, sosyal ve tarihi dokusu ile önem taşıyan Vezirköprü’nün, kentsel sit alanının mevcut durumunun korunması, günümüz koşullarında sürdürülebilirliğinin sağlanması, korunması ve iyileştirme potansiyelinin Peyzaj Mimarlığı meslek disiplini ile birlikte değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, çalışma ile Vezirköprü tarihi kent merkezinde etkin bir korumanın sağlanması için peyzaj mimarlığı değerlendirmesi açından planlama kararlarına yönelik öneriler geliştirilmiştir. Çalışma sürecinde izlenen yöntem ile kentin tarihi ve mekânsal gelişim süreci içinde fiziksel yapısının incelenmesi, tarihi yapılar ile kent dokusunun (cadde, sokak, meydan tarihi bina vs.) öneminin saptanması ve tarihsel çevre içinde dokuyu olumsuz etkileyen durumlar yenileme yapılacak yerler, iyileştirme yapılacak yerler, tasarım ve kullanım açısından mevcut yanlışlar, yaşayan halkın ve kullanıcıların istek ve önerileri saptanmıştır. Sonuç olarak tarihi çevrelerin korunması gerekliliğinin ortaya konduğu, yenilik ya da iyileştirme yapılacaksa da yine koruma kanunlarına uygun bir şekilde olması gerektiği günümüz modern yaşam koşullarıyla uygunluğunun sağlandığı, kültürel kimliğini sürdüren ve yaşanabilir mekânlar olarak gelecek nesillere aktarılmasında kalıcı ve etkin olacak planlar için kararlar geliştirilmiştir.


8gen-ART ◽  
2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 111-152
Author(s):  
Cennet SOYER ◽  
Ümit AKCA

Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımı ve korunması kurum bakımı ve aile bakım yoluyla gerçekleşmektedir. Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesini üstlenen, aile ortamında bakımını sağlayan koruyucu aile bakım modeli aile temelli bakım yöntemlerinden biridir. Koruyucu aileler, öz ailesi tarafından bakılamayan çocuğa kurum denetimi altında öz ailenin yerini alarak bakım işlevini yerine getirmektedir. Koruyucu aile bakım modelinin incelendiği bu çalışma; Isparta ilinde gerçekleştirilmiş sosyolojik bir araştırmadır. Bu çalışmada öncelikle aile ve çocuk ilişkisi ele alınarak korunmaya muhtaç çocuklara sunulan hizmetler hakkında genel bilgi verilmiştir. Daha sonra çocuk koruma sistemi içinde önemli bir yere sahip olan koruyucu aile bakım model hakkında bilgiler verilmiştir. Görüşme tekniğinden elde edilen verilerden, Isparta ilinde koruyucu aile olmanın anlam ve önemi, koruyucu aile hizmetinde karşılaşılan güçlükler ve endişeler, koruyucu aile olduktan sonra aile üyeler ve çocuk arasında yaşanan gelişmeler ortaya konulmuştur.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document