IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

6434
(FIVE YEARS 1581)

H-INDEX

151
(FIVE YEARS 24)

Published By Institute Of Electrical And Electronics Engineers

1558-2205, 1051-8215

Author(s):  
Kai Xu ◽  
Huaian Chen ◽  
Chunmei Xu ◽  
Yi Jin ◽  
Changan Zhu

Author(s):  
Tao Mei ◽  
Jason J. Corso ◽  
Gunhee Kim ◽  
Jiebo Luo ◽  
Chunhua Shen ◽  
...  

Author(s):  
Zonghao Guo ◽  
Xiaosong Zhang ◽  
Chang Liu ◽  
Xiangyang Ji ◽  
Jianbin Jiao ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document