scholarly journals The complete chloroplast genome sequence of Quercus sessilifolia Blume (Fagaceae)

2022 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 182-184
Author(s):  
Shuifei Chen ◽  
Wenwen Zhang ◽  
Yao Li ◽  
Xiaomin Ge ◽  
Xu Zhou ◽  
...  
2020 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 2848-2849
Author(s):  
Jing Miao ◽  
Yabo Wang ◽  
Yaoqin Zhang ◽  
Lili Tong ◽  
Gengguo Tang ◽  
...  

2019 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 3826-3827
Author(s):  
Zhong-Ji Li ◽  
Ying-Ying Liu ◽  
Cong-Wei Yang ◽  
Zi-Gang Qian ◽  
Guo-Dong Li

2021 ◽  
Vol 6 (3) ◽  
pp. 705-707
Author(s):  
Shu Li ◽  
Rui Liao ◽  
Zi-Bing Xin ◽  
Zhang-Jie Huang ◽  
Stephen Maciejewski ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 6 (8) ◽  
pp. 2184-2185
Author(s):  
Haitao Xia ◽  
Xing Liu ◽  
Yueying Wang ◽  
Xiaowen Li ◽  
Jinwang Wang ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 6 (6) ◽  
pp. 1786-1787
Author(s):  
Liu Fang ◽  
Ying Wang ◽  
Cui-Ling Guo ◽  
Xing-Ya Wang

2021 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 161-163
Author(s):  
Xiao-Fei Liu ◽  
Ying-Bo Sun ◽  
Li-Li Huang ◽  
Ye-Chun Xu ◽  
Chao-Yi Zhao ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document