Mitochondrial DNA Part B
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

6456
(FIVE YEARS 4941)

H-INDEX

13
(FIVE YEARS 10)

Published By Informa Uk (Taylor & Francis)

2380-2359

2022 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 191-193
Author(s):  
Shikai Guan ◽  
Qian Song ◽  
Jinye Zhou ◽  
Yun Liu ◽  
Haixia Yan ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 164-166
Author(s):  
Jianhui Li ◽  
Jiawen Yan ◽  
Lin Yu ◽  
Wenfu Bai ◽  
Dongling Nie ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 182-184
Author(s):  
Shuifei Chen ◽  
Wenwen Zhang ◽  
Yao Li ◽  
Xiaomin Ge ◽  
Xu Zhou ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 153-155
Author(s):  
Katherine E. Mullin ◽  
Daniel Firmin ◽  
Nina F. D. White ◽  
Frank Hailer ◽  
Pablo Orozco-terWengel

2022 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 167-169
Author(s):  
Sang-Eun Nam ◽  
Hye-Jin Eom ◽  
Hyoung Sook Park ◽  
Jae-Sung Rhee

2022 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 170-171
Author(s):  
Furong Wei ◽  
Xiaokai Jia ◽  
Ying Wang ◽  
Yuetao Yang ◽  
Junyun Wang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document