Chem Catalysis
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

159
(FIVE YEARS 159)

H-INDEX

1
(FIVE YEARS 1)

Published By Elsevier BV

2667-1093

2022 ◽  
Author(s):  
Chun Zhang ◽  
Zhimei Tang ◽  
Yanjie Qiu ◽  
Jie Tang ◽  
Shengqing Ye ◽  
...  

2022 ◽  
Author(s):  
Sallye R. Gathmann ◽  
M. Alexander Ardagh ◽  
Paul J. Dauenhauer

2021 ◽  
Vol 1 (7) ◽  
pp. 1352-1353
Author(s):  
Zehui Zhang ◽  
Wen Dai
Keyword(s):  

2021 ◽  
Author(s):  
Shusaku Shoji ◽  
Abdillah Sani Bin Mohd Najib ◽  
Min-Wen Yu ◽  
Tomokazu Yamamoto ◽  
Sou Yasuhara ◽  
...  

2021 ◽  
Author(s):  
Bernard Baffour Asare Bediako ◽  
Qingli Qian ◽  
Ying Wang ◽  
Jingjing Zhang ◽  
Zhenpeng Wang ◽  
...  
Keyword(s):  

2021 ◽  
Vol 1 (7) ◽  
pp. 1365-1366
Author(s):  
Hong Bin Yang ◽  
Bin Liu

2021 ◽  
Vol 1 (7) ◽  
pp. 1347-1348

2021 ◽  
Author(s):  
Jingyi Wang ◽  
Jingjing Xie ◽  
Wan-Chen Cindy Lee ◽  
Duo-Sheng Wang ◽  
X. Peter Zhang

2021 ◽  
Vol 1 (7) ◽  
pp. 1360-1362
Author(s):  
Johannes G. de Vries

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document