room temperature
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

67539
(FIVE YEARS 13658)

H-INDEX

314
(FIVE YEARS 45)

2022 ◽  
Vol 140 ◽  
pp. 106380
Author(s):  
Yunxiang Zhang ◽  
Yongheng Zhang ◽  
Xiao Chen ◽  
Sijia Wang ◽  
Qing Gao ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 896 ◽  
pp. 163130
Author(s):  
Qasim Mahmood ◽  
Ghazanfar Nazir ◽  
Sonia Bouzgarrou ◽  
M.S. Rashid ◽  
Eman Algrafy ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 26 ◽  
pp. 101355
Author(s):  
Yinfen Cheng ◽  
Zhong Li ◽  
Tao Tang ◽  
Kai Xu ◽  
Hao Yu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 209 ◽  
pp. 114375
Author(s):  
Xin Wang ◽  
Yang Hu ◽  
Kehang Yu ◽  
Subhash Mahajan ◽  
Irene J. Beyerlein ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 31 ◽  
pp. 100805
Author(s):  
Hongjiao Han ◽  
Mohan Li ◽  
Yiming Liu ◽  
Haikun Yu ◽  
Xueyan Cao ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 1253 ◽  
pp. 132282
Author(s):  
H. Issaoui ◽  
S. Gharbi ◽  
F. Issaoui ◽  
S. Hcini ◽  
B. Alzahrani ◽  
...  
Keyword(s):  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document