Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR Division of Chemical Science
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

24268
(FIVE YEARS 0)

H-INDEX

18
(FIVE YEARS 0)

Published By Springer-Verlag

0568-5230

Author(s):  
D. P. Shevchenko ◽  
A. A. Dergachev ◽  
G. I. Zhuravlev ◽  
L. M. Kustov ◽  
O. P. Tkachenko ◽  
...  

Author(s):  
A. M. Tolkach ◽  
S. G. Polonik ◽  
N. I. Uvarova

Author(s):  
M. F. Gordeev ◽  
Z. K. Dem'yanets ◽  
M. N. Bochkareva ◽  
V. A. Dorokhov

Author(s):  
O. A. Luk'yanov ◽  
G. V. Pokhvisneva

Author(s):  
V. V. Yanilkin ◽  
M. K. Kadirov ◽  
Yu. M. Kargin ◽  
A. V. Il'yasov ◽  
S. V. Larionov

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document