scholarly journals The complete chloroplast genome and phylogenetic analysis of Manglietia ventii (Magnoliaceae)

2022 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 196-198
Author(s):  
Yuchang Wang ◽  
Dawei Wang
2021 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 161-163
Author(s):  
Xiao-Fei Liu ◽  
Ying-Bo Sun ◽  
Li-Li Huang ◽  
Ye-Chun Xu ◽  
Chao-Yi Zhao ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 6 (8) ◽  
pp. 2358-2360
Author(s):  
NM Kavya ◽  
Raju Balaji ◽  
Tanuja ◽  
Madasamy Parani ◽  
Palanisamy Senthilkumar

2021 ◽  
Vol 6 (5) ◽  
pp. 1612-1613
Author(s):  
Mengya Lu ◽  
Zhizheng Fang ◽  
Feihan Sheng ◽  
Xiaohui Tong ◽  
Rongchun Han

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document