scholarly journals Analog Versus Hybrid Precoding for Multiuser Massive MIMO With Quantized CSI Feedback

2020 ◽  
Vol 24 (10) ◽  
pp. 2319-2323
Author(s):  
Yaqiong Zhao ◽  
Wei Xu ◽  
Jindan Xu ◽  
Shi Jin ◽  
Kezhi Wang ◽  
...  
IEEE Access ◽  
2020 ◽  
Vol 8 ◽  
pp. 222660-222671
Author(s):  
Talha Mir ◽  
Muhammad Waqas ◽  
Usama Mir ◽  
Syed Mudassir Hussain ◽  
Ahmet M. Elbir ◽  
...  

Author(s):  
Wenbo Zeng ◽  
Yigang He ◽  
Bing Li ◽  
Shudong Wang

Author(s):  
Yuting Wang ◽  
Yibin Zhang ◽  
Jinlong Sun ◽  
Guan Gui ◽  
Tomoaki Ohtsuki ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document