csi feedback
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

242
(FIVE YEARS 104)

H-INDEX

14
(FIVE YEARS 7)

2022 ◽  
Author(s):  
Boyuan Zhang ◽  
Haozhen Li ◽  
Xin Liang ◽  
Xinyu Gu ◽  
Lin Zhang

2021 ◽  
Vol 18 (11) ◽  
pp. 104-116
Author(s):  
Han Xiao ◽  
Zhiqin Wang ◽  
Wenqiang Tian ◽  
Xiaofeng Liu ◽  
Wendong Liu ◽  
...  

ICT Express ◽  
2021 ◽  
Author(s):  
Seunghui Hong ◽  
Sanguk Jo ◽  
Jaewoo So

2021 ◽  
Author(s):  
Yamei Xu ◽  
Ming Zhao ◽  
Sihai Zhang ◽  
Hu Jin
Keyword(s):  

Author(s):  
Huaze Tang ◽  
Jiajia Tang ◽  
Michail Matthaiou ◽  
Chao-Kai Wen ◽  
Shi Jin

Author(s):  
Jiajia Guo ◽  
Chao-Kai Wen ◽  
Muhan Chen ◽  
Shi Jin
Keyword(s):  

Author(s):  
Ben Earle ◽  
Ala'a Al-Habashna ◽  
Gabriel Wainer ◽  
Xingliang Li ◽  
Guoqiang Xue

Author(s):  
Yuting Wang ◽  
Yibin Zhang ◽  
Jinlong Sun ◽  
Guan Gui ◽  
Tomoaki Ohtsuki ◽  
...  

Author(s):  
Jun Zeng ◽  
Zhengran He ◽  
Jinlong Sun ◽  
Bamidele Adebisi ◽  
Haris Gacanin ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document