MRFNet: A Deep Learning-Based CSI Feedback Approach of Massive MIMO Systems

2021 ◽  
pp. 1-1
Author(s):  
Zhengyang Hu ◽  
Jianhua Guo ◽  
Guanzhang Liu ◽  
Hanying Zheng ◽  
Jiang Xue
Author(s):  
Yuting Wang ◽  
Yibin Zhang ◽  
Jinlong Sun ◽  
Guan Gui ◽  
Tomoaki Ohtsuki ◽  
...  

IEEE Access ◽  
2019 ◽  
Vol 7 ◽  
pp. 86810-86820 ◽  
Author(s):  
Yong Liao ◽  
Haimei Yao ◽  
Yuanxiao Hua ◽  
Chunguo Li

2020 ◽  
Vol 24 (8) ◽  
pp. 1742-1746 ◽  
Author(s):  
Hongyuan Ye ◽  
Feifei Gao ◽  
Jing Qian ◽  
Hao Wang ◽  
Geoffrey Ye Li

Author(s):  
Jie Wang ◽  
Guan Gui ◽  
Tomoaki Ohtsuki ◽  
Bamidele Adebisi ◽  
Haris Gacanin ◽  
...  

2021 ◽  
pp. 1-1
Author(s):  
Jianhua Guo ◽  
Lei Wang ◽  
Feng Li ◽  
Jiang Xue

2020 ◽  
Vol 69 (8) ◽  
pp. 9217-9222 ◽  
Author(s):  
Peizhe Liang ◽  
Jiancun Fan ◽  
Wenhan Shen ◽  
Zhijin Qin ◽  
Geoffrey Ye Li

2021 ◽  
pp. 1-1
Author(s):  
Zou Linfu ◽  
Pan Zhiwen ◽  
Jiang Huilin ◽  
Liu Nan ◽  
You Xiaohu

Author(s):  
Wenbo Zeng ◽  
Yigang He ◽  
Bing Li ◽  
Shudong Wang

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document