IEEE Transactions on Vehicular Technology
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

14736
(FIVE YEARS 4043)

H-INDEX

177
(FIVE YEARS 37)

Published By Institute Of Electrical And Electronics Engineers

1939-9359, 0018-9545

Author(s):  
Boyang Liu ◽  
Yiyao Wan ◽  
Fuhui Zhou ◽  
Qihui Wu ◽  
Rose Qingyang Hu

Author(s):  
Xiang Wang ◽  
Hsiao-Hwa Chen ◽  
Xiqing Liu ◽  
Qing Guo

Author(s):  
Thiago A. M. De Bairros ◽  
Pedro M. R. Pereira ◽  
Rausley Adriano Amaral De Souza ◽  
Michel Daoud Yacoub
Keyword(s):  

Author(s):  
Anubhab Chowdhury ◽  
Pradip Sasmal ◽  
Chandra Ramabhadra Murthy ◽  
Ribhu Chopra

Author(s):  
Yeming Cai ◽  
Xu Jiang ◽  
Mingqian Liu ◽  
Nan Zhao ◽  
Yunfei Chen ◽  
...  
Keyword(s):  

Author(s):  
Ahmed Al-Hilo ◽  
Moataz Shokry ◽  
Mohamed Elhattab ◽  
Chadi Assi ◽  
Sanaa Sharafeddine

Author(s):  
Tingting Yang ◽  
Shan Gao ◽  
Jiabo Li ◽  
Meng Qin ◽  
Xin Sun ◽  
...  
Keyword(s):  

Author(s):  
You You ◽  
Li Zhang ◽  
Minhua Yang ◽  
Yongming Huang ◽  
Xiaohu You ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document