Journal of Spatial Planning and Design
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

5
(FIVE YEARS 5)

H-INDEX

0
(FIVE YEARS 0)

Published By Sekizgen Academy

2792-050x, 2792-050x

2022 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 48-56
Author(s):  
Tuğba AKIN

Korunan doğal alanlar sınırlı kaynaklara, doğal, kültürel ve somut olmayan varlıklara sahiptir. Bu yüzden bu alanların üzerindeki baskı da artmaktadır ve bu baskılar arazi kullanımını/arazi örtüsünü etkilemekle birlikte doğal ve kültürel peyzajların değişimine neden olmaktadır. Günümüzde teknolojinin de gelişimiyle bu değişimlerin analizini uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ile rahat bir şekilde saptamamız oldukça mümkündür. Arazi örtüsündeki değişim analizlerinin ortaya konulması sürdürülebilir-planlı arazi kullanım deseninin oluşturulmasına destek sağlayabilecektir. Bu çalışmada Mersin İli’nin Silifke İlçesi’nde bulunan aynı zamanda Korunan Doğal Alan olmakla birlikte Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsüne sahip Göksu Deltası ve yakın çevresinde bir çalışma sınırı oluşturulmuştur. Çalışma alan sınırının 1990-2000-2006-2012-2018 yılları arasında gerçekleşen arazi örtüsü/ arazi kullanımlarındaki zamansal değişimler, Corine verileri aracılığıyla arazi örtüsü haritaları QGIS 3.14.16 kullanılarak analiz edilmiştir.


2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1-14
Author(s):  
Ömer K. ÖRÜCÜ ◽  
Atila GÜL

Eğirdir districts is rich in natural and historical environmental values and cultural traits are the important places of tourism and recreational activities. Tourism and recreational activities, which are developed in regards with the atractiveness of such places, are made of those natural and cultural environment. When events of tourism all over the world are examined, it could be observed that such activities usually take place during summer months. However, since developing residences and facilities tend to use sources more than before, they affect natural, historical and the cultural values negatively and thus corruption starts. Inspite of the fact that the district is gradually getting more intensive in terms of tourism and recreation during the four seasons, there haven’t been any serious problems yet. In the areas of these natural and cultural resources, the problems related with the use of those resources where tourism and recreational activities are concentrated can not be ignored and the purpose of this study is what can be done to prevent the spread of such problems of the district. In this study, natural and cultural traits to be developped in the district of Eğirdir have been investigated and analized in order to detect the tourism and the recreational potentials in the region.


2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 15-23
Author(s):  
M. Bihter BİNGÜL BULUT ◽  
Öner DEMİREL

Ekosistem hizmetleri (ES), insanların ekosistemlerden aldığı doğrudan veya dolaylı faydaları ortaya koymak ve ölçmek için geliştirilmiştir. Faydalanılan hizmetler Milenyum Ekosistem Değerlendirmesi raporuna göre; kaynak sağlayan, düzenleyen, kültürel ve destekleyen hizmetler olmak üzere 4 ana grup olarak değerlendirilmektedir. Kaynak sağlayan ve kültürel hizmetler insanların doğrudan, düzenleyen ve destekleyen hizmetler ise dolaylı olarak faydalandığı hizmetlerdir. Çalışmada Kırıkkale kentinde Karakeçili ile Köprüköy arasında Kızılırmak üzerinde yapılmış tarihi bir köprü Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu’nun sağladığı kültürel ekosistem hizmetleri (kültürel çeşitlilik, manevi ve dini değerler, bilgi sistemleri, eğitim değerleri, ilham, estetik değerler, sosyal ilişkiler, yer duygusu, kültürel miras değerleri, rekreasyon ve eko-turizm) değerlendirilmiştir. Elde edilen bulguların kültürel ekosistem hizmetlerine dayalı mekânsal planlama, rekreasyon ve turizm planlanması konularında yetkililere karar alma süreçlerinde yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Kültürel Ekosistem Hizmetleri, Rekreasyon, Turizm, Mekânsal Planlama, Çeşnigir


2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 43-47
Author(s):  
Mahire ÖZÇALIK ◽  
Meryem Bihter BİNGÜL BULUT ◽  
Tuba Gizem AYDOĞAN

Turizmin, ister ulusal düzeyde ister yerel düzeyde olsun, ekonomik ve sosyal açıdan fayda sağlamanın ötesinde doğal çevrenin, kültürel mirasın korunmasında, sürdürülebilir turizm anlayışına katkı sağlamada, bir yörenin, bölgenin ve hatta ülkenin tanıtımında önemli katkıları bulunmaktadır. Kırsal turizmin çeşitlendirilmesi bağlamında kırsal yerleşimler, farklı iklim tiplerinin ve topoğrafik şartların etkili olduğu geleneksel sivil mimari örnekleri sergilemeleri yanında sosyal ve ekonomik yapının biçimlendirdiği dış mekan kullanımlarına ve farklı yapılanmalara sahiptir. Köylerin sahip olduğu tüm bu özellikler doğrultusunda bu bölgelerin çevreleriyle birlikte kırsal turizm için konu teşkil etmesi, köye, köyün yer aldığı bölgeye ülkeye ve hatta ekonomisine çok yönlü (sosyal, ekonomik, ekolojik ve korumacı yaklaşımlar) katkıları vardır. Bu çalışmada, Kızılırmak Deltası’nda ve Tarihi İpek Yolu üzerinde yer almakta olan Köprüköy ile ilgili elde edilen doğal ve kültürel kaynak değerleri paralelinde köy ve yakın çevresi için turizm için veri olabilecek ve kırsal turizm geliştirilmesinde çok önemli girdiler sağlayacak olan kırsal yerleşmelerin turizm potansiyeli değerlendirilecektir. Anahtar Kelimeler: Köprüköy (Kirikkale), Turizm, Sürdürülebilir Turizm, Kırsal Turizm


2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 24-42
Author(s):  
Gülşen ÖZKAN ◽  
Ömer K. ÖRÜCÜ

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum Yarımadası golf turizmi açısından potansiyeli yüksek alanlardan biridir. Golf sporu çevreye dayalı bir spordur ve doğal kaynakları kullanır. Özellikle golf sahalarının hatalı yer seçimi, ekolojik yönden hassas ekosistemlere zarar vermekte ve işletim aşamasında önemli çevre sorunlarına neden olabilmektedirler. Çalışmanın amacı; Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum yarımadasında çoklu kriter analiz yöntemleri ve CBS yazılımları kullanılarak potansiyel golf sahası tesis edilebilecek alanları belirlemektir. Bu yöntemde kullanılan hiyerarşinin kurulması, ikili karşılaştırmalar, tutarlılık oranı hesaplanması ve sentez adımları sırasıyla ele alınmış, ölçütlerin alacağı ağırlıklar hesaplanmıştır. Kurumlardan alınan bilgiler sayısal ortama aktarılmış ArcGIS 10.2 de analiz ve sentezi yapılarak uygunluk haritaları elde edilmiştir. Araştırma sonucunda Bodrum yarımadasında golf sahası yapımına en uygun alan Mumcular, Çiftlikköy ve Kızılağaç çevresinde elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Bodrum Yarımadası, Golf sahası, CBS, Turizm, Analitik Hiyerarşi Yöntemi


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document