Signal Processing
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

9842
(FIVE YEARS 2072)

H-INDEX

133
(FIVE YEARS 44)

Published By Elsevier

0165-1684

2022 ◽  
pp. 108461
Author(s):  
Shurui Zhang ◽  
Qiong Gu ◽  
Hui Sun ◽  
Weixing Sheng ◽  
Thia Kirubarajan

2022 ◽  
Vol 190 ◽  
pp. 108332
Author(s):  
Yunzhao Yang ◽  
Xiaowei Yi ◽  
Xianfeng Zhao ◽  
Jinghong Zhang

2022 ◽  
Vol 190 ◽  
pp. 108310 ◽  
Author(s):  
Hakim Hafidi ◽  
Mounir Ghogho ◽  
Philippe Ciblat ◽  
Ananthram Swami

2022 ◽  
Vol 190 ◽  
pp. 108323
Author(s):  
Takehiro Kono ◽  
Masahiro Yukawa ◽  
Tomasz Piotrowski

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document