Tunnelling and Underground Space Technology
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

5532
(FIVE YEARS 1966)

H-INDEX

84
(FIVE YEARS 38)

Published By Elsevier

0886-7798

2022 ◽  
Vol 122 ◽  
pp. 104350
Author(s):  
Gang Zheng ◽  
Yiming Su ◽  
Yu Diao ◽  
Yubo Zhao ◽  
Hao Chen ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 122 ◽  
pp. 104313
Author(s):  
Xuepeng Jiang ◽  
Juan Wan ◽  
Zhengyang Wang ◽  
Meijia Liu

2022 ◽  
Vol 122 ◽  
pp. 104361
Author(s):  
Qinghua Xiao ◽  
Shengxiang Lei ◽  
Kai Cui ◽  
Wensheng Li ◽  
Xiangyu Han ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 122 ◽  
pp. 104336
Author(s):  
Shiyong He ◽  
Yuhao Ren ◽  
Hao Liu ◽  
Bo Liang ◽  
Guoping Du
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 121 ◽  
pp. 104278
Author(s):  
Ryo Nishino ◽  
Ning Ren ◽  
Yuki Noda ◽  
Futoshi Tanaka

2022 ◽  
Vol 121 ◽  
pp. 104308
Author(s):  
Su Quanke ◽  
Zhu Yongling ◽  
Chen Yue ◽  
Fang Lei ◽  
Yan Yu ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 122 ◽  
pp. 104339
Author(s):  
Shaogang Zhang ◽  
Yanli Shi ◽  
Bin Lin ◽  
Long Shi ◽  
Jiahao Liu ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document