Design and construction of hierarchical Ni3S2 @V-doped NiMn-LDH heterostructure on rGO/Ni foam as an advanced electrode for battery-supercapacitor hybrid devices

2022 ◽  
Vol 896 ◽  
pp. 163125
Author(s):  
Guohong Zhang ◽  
Jiale Yang ◽  
Haicheng Xuan ◽  
Jiangtao Yang ◽  
Xiaohong Liang ◽  
...  
2020 ◽  
Vol 29 ◽  
pp. 101195 ◽  
Author(s):  
Ya'nan Meng ◽  
Deyang Yu ◽  
Yifei Teng ◽  
Hui Qi ◽  
Xilong Liu ◽  
...  
Keyword(s):  
Ni Foam ◽  

2020 ◽  
Vol 44 (4) ◽  
pp. 2864-2874 ◽  
Author(s):  
Jiahui Zhu ◽  
Yan Wang ◽  
Yan Xu ◽  
Siqi Li ◽  
Jianwei Ren ◽  
...  
Keyword(s):  
Ni Foam ◽  

2018 ◽  
Vol 42 (4) ◽  
pp. 2743-2749 ◽  
Author(s):  
Jiaqiang Sun ◽  
Zheng Chen ◽  
Yingying Xue ◽  
Jiangang Chen

Ni3−xCoxO4 nanorods with different Ni/Co ratios were fabricated on Ni foam, which show excellent catalytic activity and can tune synthetic natural gas heating values.


2020 ◽  
Vol 818 ◽  
pp. 153350 ◽  
Author(s):  
Haicheng Xuan ◽  
Ting Liang ◽  
Guohong Zhang ◽  
Yayu Guan ◽  
Hongsheng Li ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 506 ◽  
pp. 230255
Author(s):  
Guohong Zhang ◽  
Haicheng Xuan ◽  
Jie Yang ◽  
Rui Wang ◽  
Zhigao Xie ◽  
...  

Ports 2010 ◽  
2010 ◽  
Author(s):  
Viswanath K. Kumar ◽  
Carlos E. Ospina

Author(s):  
S. L. Yaron ◽  
J. Shimoni ◽  
C. Tzachar ◽  
D. Zwemmer

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document