Journal of Alloys and Compounds
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

65032
(FIVE YEARS 15757)

H-INDEX

161
(FIVE YEARS 43)

Published By Elsevier

0925-8388

2022 ◽  
Vol 896 ◽  
pp. 163039
Author(s):  
Shuang Zong ◽  
Jincheng Liu ◽  
Zhilin Huang ◽  
Lingling Liu ◽  
Jiarong Liu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 896 ◽  
pp. 163087
Author(s):  
Wen Liu ◽  
Qiaochu Ren ◽  
Min Yang ◽  
Li Liu ◽  
Yue Zhang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 896 ◽  
pp. 163082
Author(s):  
Jiahao Chen ◽  
Hong Zhang ◽  
Lin Yang ◽  
Hongzhu Chen ◽  
Junming Shao ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 896 ◽  
pp. 163132
Author(s):  
Qi Liu ◽  
Ying Dai ◽  
Xinkun Liu ◽  
Xinmei Pei ◽  
Wen Chen

2022 ◽  
Vol 896 ◽  
pp. 163130
Author(s):  
Qasim Mahmood ◽  
Ghazanfar Nazir ◽  
Sonia Bouzgarrou ◽  
M.S. Rashid ◽  
Eman Algrafy ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 896 ◽  
pp. 163129
Author(s):  
Bojun Zhao ◽  
Guoqing Chen ◽  
Shasha Lv ◽  
Xuesong Fu ◽  
Wenlong Zhou

2022 ◽  
Vol 896 ◽  
pp. 163128
Author(s):  
Yue Lian ◽  
Ning Yang ◽  
Yongqing bai ◽  
Dawei Wang ◽  
Haishui Yan ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document