natural gas
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

28861
(FIVE YEARS 7008)

H-INDEX

141
(FIVE YEARS 28)

2022 ◽  
Vol 43 (2) ◽  
Author(s):  
Baturay Çalci ◽  
Benjamin D. Leibowicz ◽  
Jonathan F. Bard

Talanta ◽  
2022 ◽  
Vol 239 ◽  
pp. 123133
Author(s):  
Lan-tian Xing ◽  
Zhong-ping Li ◽  
Li Xu ◽  
Li-wu Li ◽  
Yan Liu

2022 ◽  
Vol 309 ◽  
pp. 118462
Author(s):  
Luis M. Romeo ◽  
Marco Cavana ◽  
Manuel Bailera ◽  
Pierluigi Leone ◽  
Begoña Peña ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 115 ◽  
pp. 319-329
Author(s):  
Jiguang Wang ◽  
Huaqiao Gui ◽  
Zhiwen Yang ◽  
Tongzhu Yu ◽  
Xiaowen Zhang ◽  
...  

Fuel ◽  
2022 ◽  
Vol 312 ◽  
pp. 122873
Author(s):  
Wen-Na Wei ◽  
Bo Li ◽  
Quan Gan ◽  
Yuan-Le Li

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document