High Performance
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

148520
(FIVE YEARS 50596)

H-INDEX

379
(FIVE YEARS 151)

2022 ◽  
Vol 204 ◽  
pp. 111181
Author(s):  
Wei Yong ◽  
Hongtao Zhang ◽  
Huadong Fu ◽  
Yaliang Zhu ◽  
Jie He ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 48 ◽  
pp. 103956
Author(s):  
Yingmin Guo ◽  
Jifeng Wang ◽  
Xuedong Ma ◽  
Zhengwen Wei ◽  
Wei Wang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 141 ◽  
pp. 106433
Author(s):  
Qian Ma ◽  
Bin Liu ◽  
Xiaoxing Han ◽  
Jinlong Cui ◽  
Yongqiang Zhang ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document