Characteristics of electric performance and key factors of a hybrid piezo/triboelectric generator for wave energy harvesting

2022 ◽  
Vol 50 ◽  
pp. 101757
Author(s):  
Ede Mehta Wardhana ◽  
Hidemi Mutsuda ◽  
Yoshikazu Tanaka ◽  
Takuji Nakashima ◽  
Taiga Kanehira ◽  
...  
Nano Energy ◽  
2020 ◽  
Vol 67 ◽  
pp. 104197 ◽  
Author(s):  
Kai Tao ◽  
Haiping Yi ◽  
Yang Yang ◽  
Honglong Chang ◽  
Jin Wu ◽  
...  

Nano Energy ◽  
2021 ◽  
pp. 106218
Author(s):  
Haojie Gu ◽  
Nan Zhang ◽  
Zhiyuan Zhou ◽  
Shimeng Ye ◽  
Wenjie Wang ◽  
...  

Author(s):  
Douglas A. Gemme ◽  
Steven P. Bastien ◽  
Raymond B. Sepe ◽  
John Montgomery ◽  
Stephan T. Grilli ◽  
...  

2021 ◽  
Vol 232 ◽  
pp. 109139
Author(s):  
Bingqi Liu ◽  
Huanggao Yi ◽  
Carlos Levi ◽  
Segen F. Estefen ◽  
Zhijia Wu ◽  
...  

Author(s):  
Qiqi Pan ◽  
Biao Wang ◽  
Lingling Zhang ◽  
Zhongjie Li ◽  
Zhengbao Yang

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document