scholarly journals Phylogenetic analysis of the complete mitochondrial genome of Sargassum patens C. Agardh (Phaeophyceae)

2020 ◽  
Vol 5 (4) ◽  
pp. 3827-3828
Author(s):  
Jingjing Li ◽  
Yuanxin Bi
2019 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 2619-2621 ◽  
Author(s):  
Yutong Cui ◽  
Xiaoyu Guo ◽  
Shanshan Wang ◽  
Yanran Xu ◽  
Xiaoyue Sun ◽  
...  

2020 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 3389-3391
Author(s):  
Xiaolan Liu ◽  
Liping Xu ◽  
Youxiong Que ◽  
Hui Ling ◽  
Ze Yin ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document