Journal of Fishery Sciences of China
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

765
(FIVE YEARS 62)

H-INDEX

5
(FIVE YEARS 1)

Published By China Science Publishing & Media Ltd.

1005-8737

2019 ◽  
Vol 26 (1) ◽  
pp. 63
Author(s):  
Yan LIU ◽  
Changping YANG ◽  
Binbin SHAN ◽  
Dianrong SUN ◽  
Shengnan LIU ◽  
...  

2019 ◽  
Vol 26 (3) ◽  
pp. 546
Author(s):  
Zhencong WU ◽  
Shasha ZHANG ◽  
Zhuan YANG ◽  
Hejian XIONG ◽  
Ying MA

2019 ◽  
Vol 26 (2) ◽  
pp. 353
Author(s):  
Hai LIANG ◽  
Yongxue WANG ◽  
Jinjin QIU ◽  
Miaomiao ZHANG ◽  
Songli YU ◽  
...  

2019 ◽  
Vol 26 (3) ◽  
pp. 512
Author(s):  
Kun WANG ◽  
Chongliang ZHANG ◽  
Ning CHEN ◽  
Yiping REN
Keyword(s):  

2019 ◽  
Vol 26 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Mengyi HUANG ◽  
Shannan XU ◽  
Yong LIU ◽  
Yayuan XIAO ◽  
Teng WANG ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document