scholarly journals Complete mitochondrial genome of Bosmina fatalis (Cladocera: Bosminidae) and its phylogenetic analysis

2021 ◽  
Vol 6 (9) ◽  
pp. 2567-2568
Author(s):  
Wenzhi Wei ◽  
Kai Zhang ◽  
Qun Shi
2019 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 2619-2621 ◽  
Author(s):  
Yutong Cui ◽  
Xiaoyu Guo ◽  
Shanshan Wang ◽  
Yanran Xu ◽  
Xiaoyue Sun ◽  
...  

2020 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 3389-3391
Author(s):  
Xiaolan Liu ◽  
Liping Xu ◽  
Youxiong Que ◽  
Hui Ling ◽  
Ze Yin ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document