Hybrid Beamforming for Multiuser Millimeter Wave MIMO-OFDM Systems

Author(s):  
Xingyu Zhao ◽  
Tian Lin ◽  
Tongtong Hui ◽  
Yu Zhu
2019 ◽  
Vol 13 (11) ◽  
pp. 1557-1564 ◽  
Author(s):  
Didi Zhang ◽  
Yafeng Wang ◽  
Xuehua Li ◽  
Wei Xiang

2020 ◽  
Vol 38 (9) ◽  
pp. 2168-2181 ◽  
Author(s):  
Hongyu Li ◽  
Ming Li ◽  
Qian Liu ◽  
A. Lee Swindlehurst

2015 ◽  
Vol 22 (4) ◽  
pp. 327-335 ◽  
Author(s):  
Yahia R. Ramadan ◽  
Ahmed S. Ibrahim ◽  
Mohamed M. Khairy

2017 ◽  
Vol 35 (7) ◽  
pp. 1524-1538 ◽  
Author(s):  
Zhou Zhou ◽  
Jun Fang ◽  
Linxiao Yang ◽  
Hongbin Li ◽  
Zhi Chen ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document