Technical Debt is not Only about Code and We Need to be Aware about It

2021 ◽  
Author(s):  
Clara Berenguer ◽  
Adriano Borges ◽  
Sávio Freire ◽  
Nicolli Rios ◽  
Nebojsa Tausan ◽  
...  
Keyword(s):  
2015 ◽  
Vol 40 (2) ◽  
pp. 32-34 ◽  
Author(s):  
Carolyn Seaman ◽  
Robert L. Nord ◽  
Philippe Kruchten ◽  
Ipek Ozkaya
Keyword(s):  

2021 ◽  
Vol 26 (3) ◽  
Author(s):  
Rungroj Maipradit ◽  
Christoph Treude ◽  
Hideaki Hata ◽  
Kenichi Matsumoto
Keyword(s):  

A Correction to this paper has been published: 10.1007/s10664-021-09939-7


2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
Author(s):  
Dimitrios Tsoukalas ◽  
Maria Mathioudaki ◽  
Miltiadis Siavvas ◽  
Dionysios Kehagias ◽  
Alexander Chatzigeorgiou

Author(s):  
Eliakim Gama ◽  
Sávio Freire ◽  
Manoel Mendonça ◽  
Rodrigo O. Spínola ◽  
Matheus Paixao ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document