time varying
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

35075
(FIVE YEARS 7998)

H-INDEX

185
(FIVE YEARS 31)

2022 ◽  
Vol 403 ◽  
pp. 113826
Author(s):  
Dimitrios Gerontitis ◽  
Ratikanta Behera ◽  
Panagiotis Tzekis ◽  
Predrag Stanimirović

2022 ◽  
Vol 420 ◽  
pp. 126884
Author(s):  
Wenbin Chen ◽  
Junwei Lu ◽  
Guangming Zhuang ◽  
Fang Gao ◽  
Zhengqiang Zhang ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 169 ◽  
pp. 104634
Author(s):  
Liquan Jiang ◽  
Shuting Wang ◽  
Yuanlong Xie ◽  
Sheng Quan Xie ◽  
Shiqi Zheng ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 403 ◽  
pp. 113824
Author(s):  
Zhongbo Sun ◽  
Yongbai Liu ◽  
Gang Wang ◽  
Yufeng Lian ◽  
Keping Liu ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document