Mechanism and Machine Theory
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

6383
(FIVE YEARS 1175)

H-INDEX

96
(FIVE YEARS 17)

Published By Elsevier

0094-114x

2022 ◽  
Vol 169 ◽  
pp. 104663
Author(s):  
Ye Yuan ◽  
Qingning Lan ◽  
Liang Ding ◽  
Huaiguang Yang ◽  
Haibo Gao ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 169 ◽  
pp. 104607
Author(s):  
Zhuang Zhang ◽  
Shujie Tang ◽  
Weicheng Fan ◽  
Yuanhao Xun ◽  
Hao Wang ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
Vol 169 ◽  
pp. 104657
Author(s):  
Chengcheng Liang ◽  
Chaosheng Song ◽  
Caichao Zhu ◽  
Francesco Cadini ◽  
Siyuan Liu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 170 ◽  
pp. 104701
Author(s):  
Yuanxi Sun ◽  
Gongzhi Dou ◽  
Wenbo Duan ◽  
Xiaohong Chen ◽  
Jia Zheng ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 170 ◽  
pp. 104696
Author(s):  
Junbin Lai ◽  
Yanfang Liu ◽  
Xiangyang Xu ◽  
Hongwu Li ◽  
Jin Xu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 170 ◽  
pp. 104662
Author(s):  
Yi-Pei Shih ◽  
Yun-Jun Li ◽  
Yu-Chieh Lin ◽  
Hao-Yen Tsao

2022 ◽  
Vol 169 ◽  
pp. 104677
Author(s):  
Lijian Li ◽  
Dan Zhang ◽  
Haibo Qu ◽  
Yingjia Wang

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document