Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

19621
(FIVE YEARS 4110)

H-INDEX

116
(FIVE YEARS 23)

Published By Elsevier

1386-1425

Author(s):  
Yu-yu Guo ◽  
Wen-jing Li ◽  
Peng-yu Guo ◽  
Xin-rui Han ◽  
Zi-rong Deng ◽  
...  

Author(s):  
Sheng Wang ◽  
Yu Zhang ◽  
Tian-Ran Wang ◽  
Yu-Jun Liu ◽  
Shi-Li Shen ◽  
...  

Author(s):  
Mayara Macedo da Mata ◽  
Priscila Dantas Rocha ◽  
Ingrid Kelly Teles de Farias ◽  
Juliana Lima Brasil da Silva ◽  
Everaldo Paulo Medeiros: ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document