near infrared
Recently Published Documents


TOTAL DOCUMENTS

55985
(FIVE YEARS 15432)

H-INDEX

277
(FIVE YEARS 50)

2022 ◽  
Vol 217 ◽  
pp. 105284
Author(s):  
Yongsheng Hong ◽  
Muhammad Abdul Munnaf ◽  
Angela Guerrero ◽  
Songchao Chen ◽  
Yaolin Liu ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 26 ◽  
pp. 101341
Author(s):  
Li Dong ◽  
Hongwei Chu ◽  
Ying Li ◽  
Xiaoyang Ma ◽  
Han Pan ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 270 ◽  
pp. 112856
Author(s):  
Yelu Zeng ◽  
Min Chen ◽  
Dalei Hao ◽  
Alexander Damm ◽  
Grayson Badgley ◽  
...  

2022 ◽  
Vol 354 ◽  
pp. 131129
Author(s):  
Yong Zhang ◽  
Xueqian Chen ◽  
Qing Yuan ◽  
Yongning Bian ◽  
Mingrui Li ◽  
...  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document