Computers & Security
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

6400
(FIVE YEARS 1338)

H-INDEX

79
(FIVE YEARS 34)

Published By Elsevier

0167-4048

2022 ◽  
Vol 114 ◽  
pp. 102587
Author(s):  
Kunyu Yang ◽  
Xuexian Hu ◽  
Qihui Zhang ◽  
Jianghong Wei ◽  
Wenfen Liu
Keyword(s):  

2022 ◽  
pp. 102613
Author(s):  
Songsong Liu ◽  
Pengbin Feng ◽  
Shu Wang ◽  
Kun Sun ◽  
Jiahao Cao

2022 ◽  
pp. 102607
Author(s):  
Yizhao Huang ◽  
Meng Qiao ◽  
Fudong Liu ◽  
Xingwei Li ◽  
Hairen Gui ◽  
...  

2022 ◽  
pp. 102608
Author(s):  
Payas Awadhutkar ◽  
Ahmed Tamrawi ◽  
Ryan Goluch ◽  
Suresh Kothari

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document