Knowledge-Based Systems
Latest Publications


TOTAL DOCUMENTS

6638
(FIVE YEARS 3212)

H-INDEX

111
(FIVE YEARS 57)

Published By Elsevier

0950-7051

2022 ◽  
Vol 239 ◽  
pp. 107860
Author(s):  
Yao Xue ◽  
Siming Liu ◽  
Yonghui Li ◽  
Ping Wang ◽  
Xueming Qian

2022 ◽  
pp. 108071
Author(s):  
Gang Hu ◽  
Min Li ◽  
Xiaofeng Wang ◽  
Guo Wei ◽  
Ching-Ter Chang

2022 ◽  
pp. 108107
Author(s):  
Yongping Du ◽  
Yang Liu ◽  
Zhi Peng ◽  
Xingnan Jin

2022 ◽  
pp. 108086
Author(s):  
Jun Zhao ◽  
Minglai Shao ◽  
Hong Wang ◽  
Xiaomei Yu ◽  
Bo Li ◽  
...  
Keyword(s):  

2022 ◽  
pp. 108148
Author(s):  
Chengyu Zheng ◽  
Juan Zhang ◽  
Jenq-Neng Hwang ◽  
Bo Huang

2022 ◽  
pp. 108151
Author(s):  
Xianchao Zhu ◽  
Ruiyuan Zhang ◽  
William Zhu

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document